Velikost písma:

Historie

Naše organizace byla zaregistrována pod názvem Letokruhy, občanské sdružení (dále Letokruhy, o.s.) 27. května 2003 a bezprostředně poté se stala Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti (dále ČALS).

Organizace vznikla s cílem pomoci lidem postiženým Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence a jejich rodinným pečujícím a sídlila v samých počátcích své existence v pronajatých prostorách v areálu vsetínské nemocnice.

Následující rok jsme věnovali shromažďování a distribuci propagačních materiálů, medializaci problematiky Alzheimerovy nemoci, navazování kontaktů s odbornými i praktickými lékaři a organizování svépomocných skupin rodinných pečovatelů.

První formou praktické pomoci pečujícím o člověka postiženého Alzheimerovou nemocí (dále AN) bylo zřízení poradenské telefonní help-linky v květnu roku 2004. Poradenství mělo regionální působnost a bylo bezplatné.

Současně s poradenstvím jsme nabídli první sociální službu - terénní odlehčovací službu - v rodinách klientů.

V roce 2006 jsme získali prostory na Smetanově ulici a v polovině roku zahájili provoz denního stacionáře.

Důležitá změna nastala počátkem roku 2008, kdy jsme své sídlo i denní stacionář přestěhovali společně s Adorea - dobrovolnickým centrem a agenturou domácí péče (Zdislava Vsetín), která nabízela mimo jiné také terénní pečovatelskou službu (Zdislava Vsetín, o.p.s.), na Tyršovu ulici do bývalého domu s pečovatelskou službou. Sloučení všech těchto služeb pod jednu střechu nám umožnilo efektivnější kooperaci - zapojení dobrovolníků do domácí péče a nabídku pečovatelské a zdravotní ošetřovatelské služby.

Na podzim roku 2008 jsme byli obcí Valašská Polanka vyzváni, abychom se podíleli na komunitním plánování sociálních služeb v Mikroregionu Hornolidečsko. Výsledkem byl vznik vize systému prostupných sociálních služeb - od terénní pečovatelské služby až po celoroční pobytové zařízení pro seniory a osoby zdravotně postižené. Prvním krokem byl přesun denního stacionáře, který ve Vsetíně ukončil svou činnost v prosinci 2010 a zároveň zahájil nabídku služeb v nově vybudovaných podkrovních prostorách zdravotního střediska ve Valašské Polance.

Formálně nejvýraznější změna se uskutečnila během roku 2012 - organizace změnila svou právní subjektivitu na obecně prospěšnou společnost (Letokruhy, o.p.s.), která nabízela 3 registrované sociální služby: pečovatelskou službu, denní stacionář a terénní odlehčovací službu.

Poslední jmenovanou sociální službu jsme přestali poskytovat na začátku roku 2016. Důvodem byl velmi nízký zájem o službu ze strany klientů, a tudíž nepřekonatelné komplikace v udržení kontinuity jejího financování.

Vývoj v oblasti poskytování sociálních služeb ve Vsetíně a okolí přinesl i jiné změny. Přestali jsme se úzce koncentrovat na péči o osoby s demencí, neboť tuto službu již poskytovaly i jiné organizace. Zrušili jsme svůj status Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti a přenesli svou pozornost na širší skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením. Podařilo se navýšit úvazek v pečovatelské službě, soustředili jsme se na zvýšení kvalifikovanosti personálu a jeho stabilizaci. 

Aktuálně (leden 2019) poskytuje naše organizace dvě služby: denní stacionář ve Valašské Polance pro občany mikroregionu Hornolidečsko a pečovatelskou službu pro Vsetín a Hornolidečsko, v případě volné kapacity nabízíme své služby také v některých obcích mikroregionu Střední Vsetínsko (Hošťálková, Ratiboř, Jablůnka).